Lesson Five: Skills Time! Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Reading1. Point to four school things. Say the wor... Dehoctot.com

Lesson Five: Skills Time! Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

36 lượt xem | Tiếng anh


Reading

1. Point to four school things. Say the words.

2. Listen and read.

Click here to listen


 

Script:

1. My name's Chi. This is my school bag.

2. This is my pencil case. It's green.

3. And this is my pencil.

4. This is my blue pen. And this is my pink pen.

5. Look at this! It's an eraser.

6. Can I see your bag?

Dịch:

1. Tên của tôi là Chi. Đây là cặp sách của tôi.

2. Đây là hộp bút của tôi. Nó màu xanh lá.

3. Và đây là bút chì của tôi.

4. Đây là bút xanh nước biển của tôi. Và đây là bút hồng của tôi.

5. Nhìn cái này! Đó là cục tẩy của tôi.

6. Tôi có thể xem cặp của bạn được không?

3. Read again. Write a (v) or an (x)

1. pencil __v__

2. pen ___

3. book ___

4. bag ___

5. door ____

6. eraser ____

Hướng dẫn:

2. pen _v__

3. book _x__

4. bag _v__

5. door __x__

6. eraser __v__

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!