Lesson Four: Phonics Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Four: Phonics Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

41 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Script:

apple: táo

bird: chim

cat: mèo

dog: chó

2. Listen and chant.

Click here to listen

This is an apple, a, a, apple. This is a bird, b, b, bird.

This is a cat, c , c, cat. This is a dog, d, d, dog.

Dịch:

Đây là quả táo, a, a, aple. Đây là con chim, b, b, bird.

Đây là con mèo, c, c, cat. Đây là con chó, d, d, dog.

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen


Script:

a, apple

d, dog

b, bird

c, cat

d, dog

c, cat

4. Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of the words.

The cat likes birds.

The dog likes apples.

Here's the cat with the bird.

Here's the dog with the apples.

Dịch:
Con mèo thích con chim

Con chó thích quả táo.

Đây là con mèo với con chim.

Đây là con chó với quả táo.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!