Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Four: Phonics Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

39 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

 

Script:

egg: trứng

fig: quả sung

goat: dê

hat: mũ

2. Listen and chant.

Click here to listen

I have an egg, e, e, egg. I have a fig, f, f, fig.

I have a goat, g, g, goat. I have a hat, h, h , hat.

Dịch:

Tôi có một quả trứng, "e, e, egg". Tôi có một quả sung," f, f, fig".

Tôi có 1 con dê, "g, g, goat". Tôi có một cái mũ, "h, h, hat"

3. Listen to the sounds and connect the letters.

Click here to listen


Script:

f, fig

e, egg

h, hat

g, goat

g, goat

h, hat

f, fig

4. Read and circle the sounds e, f, g, h, at the start of the words.

There's an egg with a yellow hat.

Look, the goat has a fig.

The goat likes figs.

Dịch:

Có một quả trứng với cái mũ vàng

Nhìn kìa, con dê có một quả sung

Con dê thích sung.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!