Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson One: Words Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

39 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 

Script:

elephant: voi

giraffe: hươu cao cổ

monkey: khỉ

big: to, lớn

tall: cao

little: nhỏ

3. Listen and read.

Click here to listen

 

Script:

1. A. The zoo. Great! I like animals.

B. Look at the elephants, Billy.

A. Oh no! I don't like elephants. They're big!

2. A. Look at the giraffes.

B. Ahh! I don't like giraffes. They're tall!

3. A. Billy, you like animals. But you don't like elephants. And you don't like giraffes.

B. Look over there!

4. A. I like monkeys! I like monkeys! They're little and I'm little, too.

B. Yes. They're funny and you're funny, too!

Dịch:

1. A. Vườn thú. Tuyệt vời! Em thích động vật.

B. Nhìn con voi kìa Billy.

A. Oh, không! Em không thích voi. Chúng rất lớn.

2. A. Nhìn những con hươu cao cổ kìa.

B. Ahn! Con không thích hươu cao cổ. Chúng rất cao!

3. A. Billy, con thích động vật. Nhưng con không thích voi. Và con cũng không thích hươu cao cổ.

B. Hãy nhìn qua bên đó.

4. A. Con thích khỉ. Con thích khỉ. Chúng nhỏ và con cũng nhỏ.

B. Đúng vậy. Chúng rất hài hước và em cũng hài hước.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!