Lesson One: Words Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat.Click here to listen2... Dehoctot.com

Lesson One: Words Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

36 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


2. Listen and chant.

Click here to listen

 Script:

doll: búp bê

ball: bóng

teddy bear: gấu teddy

car: ô tô

3. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. A. This is your doll. And this is your ball.

B. Where's my teddy bear?

2. A. Is this your teddy bear?

B. No, it isn't. This is my pencil case.

3.A.  Is this your teddy bear?

B. No, it isn't. It's my bag.

4. Look, Tim! Here's my teddy bear. It's in my bag.

Dịch:

1. A. Đây là búp bê của bạn. Và đây là quả bóng của bạn.

B. Gấu teddy của tôi đâu?

2. A. Đây là gấu teddy của bạn sao?

B. Không, không phải. Đây là hộp bút..

3.A.  Gấu teddy của bạn đây sao?

B. Không, không phải, Đó là ba lô của tôi.

4. Nhìn này, Tim! Đây là gấu teddy. Nó trong ba lô của tôi.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!