Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listen and number. Click here to liste... Dehoctot.com

Lesson Six Unit 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

39 lượt xem | Tiếng anh


Listening

1. Listen and number.

Click here to listen

Script:

1. This is my grandpa. He's docctor.

2. Mai is happy. She's seven. She's student.

3. And there is my dad. He's a pilot.

4. My mom is a teacher.

Hướng dẫn:

2, 1, 4, 3

Speaking

2. Point, ask, and answer.

+ Is he a doctor? => No, he isn't.

Hướng dẫn:

+ Is she a teacher? => Yes, she is.

+ Is he a student? => Yes, he is.

+ Is he a pilot? => No, he isn't.

+ Is she a firefighter? => No, she isn't.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!