Lesson Six Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - Listening1. Listening and number. Click here to li... Dehoctot.com

Lesson Six Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

36 lượt xem | Tiếng anh


Listening

1. Listening and number.

Click here to listen

script:

1. It's on the slide.

2. She's under the tree.

3. It's on the tree.

4. It's in the bag.

5. It's in the goal.

Dịch:

1. Nó ở trên cầu trượt.

2. Cô ấy ở dưới cây.

3. Nó ở trên cây.

4. Nó ở trong balo

5. Nó ở trong khung thành.

Speaking

2. Ask and answer.

+ Where's the girl? => She's under the tree.

Hướng dẫn:

+ Where's the kite? => It's on the tree.

+ Where's the book? => It's in the bag.

+ Where's the ball? => It's in the goal.

+ Where's the bear? => It's on the slide.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!