Lesson Three: Song Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... Dehoctot.com

Lesson Three: Song Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

39 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


 

Hướng dẫn:

bag: cặp, túi, balo

door: cửa ra vào

window: cửa sổ

2. Listen and sing.

Click here to listen

3. Sing and do.

 

Script:

Open the book!

What's this?

What's this?

It's a book.

Open the book.

Close the book.

What's this?

What's this?

It's a door …

What's this?

What's this?

It's a bag …

What's this?

What's this?

It's a window…

Dịch:

Mở cuốn sách ra!

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cuốn sách

Mở cuốn sách ra.

Đóng cuốn sách lại

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cái cửa ra vào…

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là một cái ba lô…

Đây là gì?

Đây là gì?

Đó là cửa sổ …

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!