Lesson Two: Grammar Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... Dehoctot.com

Lesson Two: Grammar Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

50 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

I like monkeys.

I don't like elephants.

They're big. I'm little.

Dịch:

Tôi thích những chú khỉ.

Tôi không thích voi.

Chúng rất to và tôi thì nhỏ.

3. Look and say.

big / little / tall / black / brown / yellow / white.

+ They're little. They're monkey.

+ They're tall. They're giraffe.

+ They're black. They're monkey.

+ They're yellow. They're giraffe.

+ They're white. They're zebras.

4. Write

like / don't like

 Hướng dẫn:

2. don't like

3. don't like

4. like

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!