Lesson Two: Grammar Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... Dehoctot.com

Lesson Two: Grammar Unit 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

35 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

 Script:

This is my bag.

This is your doll.

Is this your teddy bear? No, it isn't.

Is this your teddy bear? Yes, it is.

Dịch:

Đây là cặp của tôi.

Đây là búp bê của bạn.

Đây là gấu teddy của bạn sao? Không, không phải.

Đây là gấu của bạn sao? Vâng, đúng vậy.

3. Look and say. my / your

Hướng dẫn:

2. This is my bag.

3. This is your car.

4. Write. yes, it is. / No, it isn't.

Hướng dẫn:

2. Yes, is is.

3. No, it isn't.

4.Yes, it is.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!