Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... Dehoctot.com

Lesson Two: Grammar Unit 4: He's hero! - Family & Friends Special Edittion Grade 2

47 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

 Script:

She's a firefighter.

He's a student.

Is she a teacher? => No, she isn't.

Is he a teacher? => Yes, he is.

Dịch:

Cô ấy là lính cứu hỏa.

Anh ấy là học sinh.

Bà là giáo viên phải không? Không, bà không phải.

Anh ấy là thầy giáo phải không? Đúng vậy.

3. Look and say.

Hướng dẫn:

1. He's a firefighter.

2. She's student.

3. He's teacher.

4. He's pilot.

4. Write: He's / She's

Hướng dẫn:

2. She's

3. He's

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!