Lesson Two: Grammar Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... Dehoctot.com

Lesson Two: Grammar Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

39 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

Where's the ball? => It's in the goal.

Where's the ball? => It's on the slide.

Where's the ball? => It's under the seesaw.

Dịch:

Quả bóng ở đâu? => Nó ở trong khung thành.

Quả bóng ở đâu? Nó ở trên cầu trượt.

Quả bóng ở đâu? Nó ở dưới cầu bập bênh.

3. Look and say.

Hướng dẫn:

+ Where's the ball? => It's under the tree.

+ Where's the ball? => It's on the  slide.

+ Where's the ball? => It's on the goal.

+ Where's the ball? => It's under silde.

4. Write. in / on / under.

1. It's under the tree.

2. It's ____ the seesaw.

3. It's ____ the goal.

Hướng dẫn:

2. on

3. in

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!