Lesson Two: Grammar Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Listen to the story and repeat. Act.2. Listen a... Dehoctot.com

Lesson Two: Grammar Unit 6 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

31 lượt xem | Tiếng anh


1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

 

Script:

This is Mom's book.

This is Billy's teddy bear.

Dịch:

Đây là cuốn sách của mẹ.

Đây là gấu teddy của Billy.

3. Look, say, and write

Hướng dẫn:

It's Rosy's kite.

It's Billy's teddy bear.

It's Dad's bag.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!