Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2 - 1. Circle the odd-one-out. Write.1. triangle /circ... Dehoctot.com

Review 4 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

29 lượt xem | Tiếng anh


1. Circle the odd-one-out. Write.

1. triangle /circle / rice / square. ___rice__

2. giraffe / square / lion / tiger. _____

3. milk / water / juice / parrot. ____

4. snake / yogurt / monkey / elephant. ____

5. hair / meat / eyes / nose . _____

Hướng dẫn:

2. giraffe / square / lion / tiger. __ square ___

3. milk / water / juice / parrot. _ parrot ___

4. snake / yogurt / monkey / elephant. __ yogurt __

5. hair / meat / eyes / nose . ___ meat __

Dịch:

1. hình tam giác / hình tròn / cơm / hình vuông

2. hươu cao cổ / hình vuông / sư tử / hổ

3. sữa / nước / nước hoa quả ép / vẹt

4. rắn / sữa chua / khỉ / voi

5. tóc / thịt / mắt / mũi

2. Write

It has / It doesn't have

Hướng dẫn:

1. It has / It doesn't have

2. It has / It has.

3. It doesn't have / It has

4. It doesn't have / It has

3. Look at the pictures. Read and circle.

 

Hướng dẫn:

1. like / like / don't like

2. like / don't like / don't like

4. Look at the pictures and write.

 

Hướng dẫn:

1. bed

2. hand

3. pen

4. cat

5. fan

6. red

5. Read and color.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!