Lesson One: Words - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4 - 1. Listen, point, and repeat. Click here to listen... DeHocTot.com

Lesson One: Words - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 4

Tiếng anh


1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Dịch:

Korea: Hàn Quốc

Viet Nam: Việt Nam

Mexico: Mê xi cô

Thailand: Thái Lan

Australia : Úc

th U.S.A: Mỹ

Brazil: Brazil

2. Listen and read.

Click here to listen

Script:

1. Holly: Where our cousins?

Max: I don't know.

2. Holly: Where are those people from?

Max: They aren't from Australia. They're from Mexico. Look at the flag.

3. Holly: Look! Are they our cousins?

Max: No, Holly. They're from Viet Nam. Look at their bags. Our cousins are from Australia.

4. Amy: Look behind you, Holly! I'm Amy and this is Leo.

Leo: We're your cousins. It's nice to meet you!

Dịch:

1. Holly: Các em họ của chúng ta ở đâu?

Max: Anh không biết.

2. Holly: Những người đó đến từ đâu vậy?

Max: Họ không phải đến từ Australia. Họ đến từ Mexico. Nhìn lá cờ kìa.

3. Holly: Nhìn kìa! Họ là em họ của chúng ta sao?

Max: Không, Holly. Họ đến từ Việt Nam. Nhìn cờ của họ kìa. Họ hàng của chúng ta đến từ Australia.

4. Amy: Nhìn phía sau kìa Holly! Em là Amy và đây là Leo.

Leo: Chúng em là em họ của anh. Rất vui được gặp mọi người.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay