Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2 - 1. Đặt tính rồi tính:134752 + 2408      ... DeHocTot.com

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Toán


1. Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408                                 84752 - 18736

35981 + 81037                                 618360 - 25813

2. Tìm x

a) x + 216 = 570                             b) x - 129 = 427

3. Viết chữ hoặc sô thích hợp vào chỗ chấm:

7 + a = ..... + 7                                     a – 0 = .....

( a + b ) + 5 = a + ( b + ..... )                a – a = .....

0 + m = m + ..... = .....

4. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = .................

                                = .................

                                = .................

b) 102 + 7 +243 + 98 = .................

                                  = .................

                                  = .................

5. Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Bài giải:

1.

2.

a) x + 216 = 570 

             x = 570 – 216 

             x = 354

b) x – 129 = 427

             x = 427 + 129

             x = 556

3. 

7 + a = a + 7                                                      a – 0 = a

( a + b ) + 5 = a + ( b + 5 )                                a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

4. 

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

                                = 100 + 100

                                = 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

                                  = 200 + 250

                                  = 450

5. 

Tóm tắt:

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của em là:

135000 – 28000 = 107000 ( dồng )

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135000 + 107000 = 242000 (đồng)

Đáp số: 242000 đồngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay