Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5 - 1. Look and say. Write ✓ or x.watch TV, cook, pl... DeHocTot.com

Lesson Three: Grammar and Song - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Tiếng anh


1. Look and say. Write or x.

watch TV, cook, play the guitar, listen to music, play soccer.

 

 I listened to music yesterday.

I didn't watch TV yesterday. I…

Hướng dẫn giải:

I listened to music yesterday.  I  watched TV and played the guitar yesterday.

I didn't play soccer and cook yesterday.

Dịch: 1. Nhìn và nói, Viết  và x

xem ti vi, nấu ăn, chơi đàn, nghe nhạc, đá bóng.

Giải: Tôi  nghe nhạc hôm qua. Tôi đã xem tivi và chơi đàn hôm qua, Tôi không chơi đá bóng và nấu ăn hôm qua.

2. Write four sentences about you.

I watched TV yesterday. I didn't play soccer yesterday.  I listened to music yesterday. I didn't cook yesterday.

Dịch: Viết 4 câu về bạn:

Tôi đã xem ti vi hôm qua. Tôi không chơi bóng đá hôm qua. Tôi đã nghe nhạc hôm qua. Tôi không nấu ăn hôm qua.

3. Listen and sing.

Click here to listen

 

Script:

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!

4. Sing and do.

My birthday!

I had a great day yesterday!

I didn't shop or cook,

I didn't work, I didn't read a book.

I didn't play computer games.

I didn't go to school.

I didn't help my mom at home,

My day was really cool.

It was my birthday yesterday!

Hurray! Hurray! Hurray!

I had a party with my friends,

We sang and danced all day!de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay