Phonetics - trang 3 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới - A.PHONETICS1 Find the word which has a different s... DeHocTot.com

Phonetics - trang 3 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 6 mới

Tiếng anh mới


A.PHONETICS

1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

[Tìm từ có phần ược gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Đọc những từ đó to lên.]

1. A. funny    B. lunch         C. sun              D. computer 

2. A. photo    B. going          C. brother        D. home 

3. A. school   B. teaching      C. chess          D. chalk 

4. A. cold      B. volleyball      C. telephone   D. open 

5. A. meat    B. reading        C. bread          D. seat

Đáp án:

1. D             2. C             3. A               4.B       5.C


2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

[ Đặt tên của những vật sau đây, sau đó đọc to những từ đó lên( từ đầu tiên đã ược cho sẵn]

Đáp án:

1. compass ( com-pa)

2. colour  ( màu sắc)               

3. judo ( võ ju-đô)

4. rose ( hoa hồng)

5. post office ( bưu điện)

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay