Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2 - Thực hiện các phép tính:a) \(9,6.2{1 \over ... Dehoctot.com

Bài 1 trang 88 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Thực hiện các phép tính:

a) \(9,6.2{1 \over 2} - \left( {2.125 - 1{5 \over {12}}} \right):{1 \over 4}\)

b) \({5 \over {18}} - 1,456:{7 \over {25}} + 4,5.{4 \over 5}\);

c) \(\left( {{1 \over 2} + 0,8 - 1{1 \over 3}} \right).\left( {2,3 + 4{7 \over {25}} - 1,28} \right)\)

d) \(\left( { - 5} \right).12:\left[ {\left( { - {1 \over 4}} \right) + {1 \over 2}:\left( { - 2} \right)} \right] + 1{1 \over 3}\).

Hướng dẫn làm bài:

a) \(9,6.2{1 \over 2} - \left( {2.125 - 1{5 \over {12}}} \right):{1 \over 4}\)

\( = 9,6.{5 \over 2} - \left( {250 - {{17} \over {12}}} \right) \times 4\)

\( = 4,8.5 - \left( {1000 - {{17} \over 3}} \right)\)

\( = 24 - 1000 + {{17} \over 3}\)

\( =  - 976 + {{17} \over 3}\)

\( =  - 970{1 \over 3}\)

b) \({5 \over {18}} - 1,456:{7 \over {25}} + 4,5.{4 \over 5}\);

\( = {5 \over {18}} - 1,456 \times {{25} \over 7} + {9 \over 2}.{4 \over 5}\)

\( = {5 \over {18}} - 0,208 \times 25 + {{18} \over 5}\)

\( = {5 \over {18}} - 5,2 + {{18} \over 5}\)

\( = {{25 - 468 + 324} \over {90}}\)

\( = {{ - 119} \over {90}}\)

c) \(\left( {{1 \over 2} + 0,8 - 1{1 \over 3}} \right).\left( {2,3 + 4{7 \over {25}} - 1,28} \right)\)

\( = \left( {{1 \over 2} + {4 \over 5} - {4 \over 3}} \right).\left( {{{23} \over {10}} + {{107} \over {25}} - {{32} \over {25}}} \right)\)

\( = \left( {{{15 + 24 - 40} \over {30}}} \right).\left( {{{23} \over {10}} + {{107} \over {25}} - {{32} \over {25}}} \right)\)

\( = \left( {{{15 + 24 - 40} \over {30}}} \right).\left( {{{115 + 214 - 64} \over {50}}} \right)\)

\( = {{ - 1} \over {30}}.{{265} \over {50}}\)

\( = {{ - 53} \over {300}}\)

d) \(\left( { - 5} \right).12:\left[ {\left( { - {1 \over 4}} \right) + {1 \over 2}:\left( { - 2} \right)} \right] + 1{1 \over 3}\)

\( =  - 60:\left[ {{1 \over 4} + {1 \over 2} \times \left( {{{ - 1} \over 2}} \right)} \right] + 1.{1 \over 3}\)

\( =  - 60:\left[ { - {1 \over 4} - {1 \over 4}} \right] + 1{1 \over 3}\)

\( =  - 60:\left( {{1 \over 2}} \right) + 1{1 \over 3}\)

\( = 120 + 1{1 \over 3}\)

\( = 121{1 \over 3}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!