Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1 - Bài 11 Tínha) \({{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8}... Dehoctot.com

Bài 11 trang 12 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 11 Tính

a) \({{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8}\)

b) \(0,24.{{ - 15} \over 4}\)

c) \(\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right)\)

d) \(\left( { - {3 \over {25}}} \right):6\)

Lời giải:

a) \({{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8} = {{\left( { - 2} \right).21} \over {7.8}} = {{ - 42} \over {56}} = {{ - 3} \over 4}\)

b) \(0,24.{{ - 15} \over 4} = {{24} \over {100}}.{{ - 15} \over 4} = {6 \over {25}}.{{ - 15} \over 4} = {{6.\left( { - 15} \right)} \over {25.4}} = {{ - 90} \over {100}} = {{ - 9} \over {10}}\)

c) \(\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right) = {{\left( { - 2} \right)\left( { - 7} \right)} \over {12}} = {{14} \over {12}} = {7 \over 6} = 1{1 \over 6}\)

d) \(\left( { - {3 \over {25}}} \right):6 = {{ - 3} \over {25}}:{6 \over 1} = {{ - 3} \over {25}}.{1 \over 6} = {{\left( { - 3} \right).1} \over {25.6}} = {{ - 3} \over {150}} = {{ - 1} \over {50}}\)                                                                                                     Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!