Bài 12 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 12 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi \(x = 8\) thì \(y = 15\)

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diến y theo x;

c) Tính giá trị của y khi \(x =6; y = 10\).

Hướng dẫn giải:

a) x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát \(y =  \frac{a}{x}\)   (1) .

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay vào công thức  (1)  ta được:

\(15 =  \frac{a}{8}\) hay \(a = 15.8 = 120\)

b) Biếu diến y theo x:

\(y =  \frac{120}{x}\)

c) Khi \(x = 6\) thì \(y =  \frac{120}{6} = 20\).

    Khi \(x = 10\) thì \(y =  \frac{120}{10} = 12\).Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!