Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1 - Tínha) \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25... DeHocTot.com

Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1

Toán


Tính

a) \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})\)

b)  \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\)

c) \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5}\) 

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18} \right ]\)

Lời giải:                              

a)   \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})\) = \(\frac{-3}{4}. \frac{-12}{5} . \frac{-25}{6} = \frac{-3.(-12).(-25)}{4.5.6} = \frac{-3.5}{2} = -\frac{15}{2}\) 

b)   \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\) = \(\frac{(-2)(-38)(-7)(-3)}{21.4.8} = \frac{38}{2.8} = \frac{19}{8} = 2\frac{3}{8}\)     

c)  \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5}\) = \((\frac{11}{12}.\frac{16}{33}).\frac{3}{5} = (\frac{4}{3.5}). \frac{3}{5} = \frac{4.3}{3.3.5} = \frac{4}{15}\)   

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18}\ \right ]\) = \(\frac{7}{23}.(\frac{-8}{6}- \frac{15}{6}) = \frac{-7}{6} = -1\frac{1}{6}\)                                                                                                                          de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
[Nhạc chế] - Bạn À | Hài tết 2020