Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1 - Tínha) \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25... Dehoctot.com

Bài 13 trang 12 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Tính

a) \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})\)

b)  \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\)

c) \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5}\) 

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18} \right ]\)

Lời giải:                              

a)   \(\frac{-3}{4}. \frac{12}{-5}. (\frac{-25}{6})\) = \(\frac{-3}{4}. \frac{-12}{5} . \frac{-25}{6} = \frac{-3.(-12).(-25)}{4.5.6} = \frac{-3.5}{2} = -\frac{15}{2}\) 

b)   \((-2). \frac{-38}{21} .\frac{-7}{4} . (-\frac{3}{8})\) = \(\frac{(-2)(-38)(-7)(-3)}{21.4.8} = \frac{38}{2.8} = \frac{19}{8} = 2\frac{3}{8}\)     

c)  \((\frac{11}{12}: \frac{33}{16}).\frac{3}{5}\) = \((\frac{11}{12}.\frac{16}{33}).\frac{3}{5} = (\frac{4}{3.5}). \frac{3}{5} = \frac{4.3}{3.3.5} = \frac{4}{15}\)   

d) \(\frac{7}{23} . \left [ (-\frac{8}{6}) - \frac{45}{18}\ \right ]\) = \(\frac{7}{23}.(\frac{-8}{6}- \frac{15}{6}) = \frac{-7}{6} = -1\frac{1}{6}\)                                                                                                                          Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!