Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 25. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:a) ... Dehoctot.com

Bài 25 trang 38 sgk toán 7 - tập 2

0 lượt xem | Toán


Bài 25. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x + 1 + 2x – x2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2.

Hướng dẫn giải:

a) \(3{x^2} - {1 \over 2}x + 1 + 2x - {x^2} \)

\(= \left( {3{x^2} - {x^2}} \right) + \left( { - {1 \over 2}x + 2x} \right) + 1 \)

\(= 2{x^2} + {3 \over 2}x + 1\) 

Hạng tử \(2{x^2}\) có bậc 2

Hạng tử \({3 \over 2}x\) có bậc 1

1 có bậc 0

Vậy đa thức đã cho có bậc 2

b) 

\(\eqalign{
& 3{x^2} + 7{x^3} - 3{x^3} + 6{x^3} - 3{x^2} \cr
& = \left( {3{x^2} - 3{x^2}} \right) + \left( {7{x^3} + 6{x^3} - 3{x^3}} \right) \cr
& = 10{x^3} \cr} \)

Vậy đa thức đã cho có bậc 3Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!