Bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác b... Dehoctot.com

Bài 28 trang 120 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 28. Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.

Giải:

Tam giác \(DKE\) có: 

\(\widehat{D}+\widehat{K}+\widehat{E}=180^0\) (tổng ba góc trong của tam giác).

\(\widehat{D}+80^0 +40^0=180^0\)

\(\widehat{D}=180^0-120^0=60^0\) 

Xét \(∆ ABC\)  và \(∆KDE\) có: 

+) \(AB=KD\) (gt)

+) \(\widehat{B}=\widehat{D}=60^0\)

+) \(BC= ED\) (gt)

Do đó \(∆ABC= ∆KDE(c.g.c)\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!