Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2 - Chia hàm số: \(y =  - 2x + {1 \over 3}\). Các... Dehoctot.com

Bài 5 trang 89 sgk toán 7 tập 2

Toán


Chia hàm số: \(y =  - 2x + {1 \over 3}\). Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?

\(A\left( {0;{1 \over 3}} \right);B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right);C\left( {{1 \over 6};0} \right)\).

Hướng dẫn làm bài:

Gọi (d) là đồ thị của hàm số : \(y =  - 2x + {1 \over 3}\)

+Với điểm \(A\left( {0;{1 \over 3}} \right)\), ta có:

\(\left. {\matrix{{{y_A} = {1 \over 3}} \cr { - 2{x_A} + {1 \over 3} = - 2.0 + {1 \over 3} = {1 \over 3}} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_A} = - 2{x_A} + {1 \over 3}\)

Vậy \(A\left( {0,{1 \over 3}} \right) \in \left( d \right)\)

+Với điểm \(B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right)\)

\(\left. {\matrix{{{y_B} = - 2} \cr { - 2{x_B} + {1 \over 3} = - 2.{1 \over 2} + {1 \over 3} = - 1 + {1 \over 3} = - {2 \over 3}} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_B} \ne - 2{x_B} + {1 \over 3}\)

Vậy \(B\left( {{1 \over 2}; - 2} \right) \notin \left( d \right)\)

+Với điểm \(C\left( {{1 \over 6};0} \right)\)

\(\left. {\matrix{{{y_C} = 0} \cr { - 2{x_C} + {1 \over 3} = 2.{1 \over 6} + {1 \over 3} = - {1 \over 3} + {1 \over 3} = 0} \cr} } \right\} \Rightarrow {y_C} = - 2{x_C} + {1 \over 3}\)

Vậy \(C\left( {{1 \over 6};0} \right) \in d\)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2