Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1 - ... Dehoctot.com

Bài 55 trang 77 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Những điểm nào sau đây không thuộc đồ thị của hàm số y = 3x - 1

\(A\left( { - {1 \over 3};0} \right);B\left( {{1 \over 3};0} \right);C\left( {0;1} \right);D\left( {0; - 1} \right)?\)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: y = 3x -1

Với \(A\left( { - {1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( { - {1 \over 3}} \right) - 1 =  - 1 - 1 =  > y =  - 2 \ne 0\) nên điểm A không thuộc đồ thị hàm số.

Với \(B\left( {{1 \over 3};0} \right)\) thì \(y = 3.\left( {{1 \over 3}} \right) - 1 = 1 - 1 = 0\) nên điểm B thuộc đồ thị hàm số.

Với C (0 ;1) thì y = 3.0 - 1 = -1 ≠ 1 nên điểm C không thuộc đồ thị hàm số.

Với D (0 ;-1) thì y = 3.0 – 1 = -1 nên điểm D thuộc đồ thị hàm số.

Vậy \(B\left( {{1 \over 3};0} \right);D\left( {0; - 1} \right)\) thuộc đồ thị hàm số y = 3x – 1.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!