Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1 - Bài 60. Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sa... Dehoctot.com

Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 60. Tìm \(x\) trong các tỉ lệ thức sau:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

Lời giải:

a) \(\left( {{1 \over 3}x} \right):{2 \over 3} = 1{3 \over 4}:{2 \over 5}\)

\(\Rightarrow{x \over 3}:{2 \over 3} = {7 \over 4}:{2 \over 5} \Rightarrow {x \over 3}.{3 \over 2} = {7 \over 4}.{5 \over 2}\)

\(\Rightarrow {x \over 2} = {{35} \over 8} \Rightarrow x = {{35.2} \over 8} = {{35} \over 4}\)

b) \(4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x)\) 

\( \Rightarrow 0,1x = {{2,25.0,3} \over {4,5}}\)

\(\Rightarrow 0,1x = 0,15 \Rightarrow x = 1,5\)

c) \(8:\left( {{1 \over 4}x} \right) = 2:0,02\)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = {{8.0,02} \over 2} \)

\(\Rightarrow {1 \over 4}x = 0,08 \Rightarrow x = 0,32\)

d) \(3:2{1 \over 4} = {3 \over 4}:(6.x)\)

\( \Rightarrow 3.{4 \over 9} = {3 \over {4.6x}} \Rightarrow {4 \over 3} = {1 \over {8x}}\)

\(\Rightarrow 8x = {{3.1} \over 4} \Rightarrow 8x = {3 \over 4}\)

\(\Rightarrow x = {3 \over {32}}\)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2