Bài 81 trang 38 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 81. Tính giá trị (làm tròn đến hàng... Dehoctot.com

Bài 81 trang 38 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 81. Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của các biểu thức sau bằng hai cách:

Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính;

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả.

a) \(14,61 - 7,15 + 3,2\);

b) \(7,56 . 5,173\);

c) \(73,95 : 14,2\)

d) \({{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Ví dụ: Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức:

\(A = {{17,68 \cdot 5,8} \over {8,9}}\)

Cách 1: \(A \approx {{18 \cdot 6} \over 9} = 12.\)

Cách 2: \(A \approx {{102,544} \over {8,9}} \approx 11,521797 \approx 12\)

Hướng dẫn giải:

a) \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2\)

Cách 1: \(B ≈ 15 - 7 + 3 = 11\)

Cách 2: \(B = 14,61 - 7,15 + 3,2 = 10,66 ≈ 11\)

Hai kết quả tìm được theo hai cách bằng nhau.

b) \(C =7,56 . 5,173\)

Cách 1: \(C ≈ 8 . 5 = 40\)

Cách 2: \(C = 7,56 . 5,173 = 39,10788 ≈ 39\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

c) \(D=73,95 : 14,2\)

Cách 1: \(D ≈ 74 : 14 = 5,2857 ≈ 5\)

Cách 2: \(D = 73,95 : 14,2 = 5,207746 ≈ 5\)

Hai kết quả tìm được theo 2 cách bằng nhau.

d) \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}}\)

Cách 1: \(E \approx {{22.1} \over {7}}=3,1428 \approx 3\)

Cách 2: \(E = {{21,73.0,815} \over {7,3}} = {{17,70995} \over {7,3}} = 2,42620 \approx 2\)

Kết quả cách 1 lớn hơn kết quả cách 2.

Nhận xét: Hai cách làm cho ta hai kết quả xấp xỉ nhau, nhưng cách 2 cho ta kết quả với độ chính xác cao hơn, cách 1 lại có thể tính nhẩm dễ dàng hơn.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!