Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Tính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5... Dehoctot.com

Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Tính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; \({2 \over 3};1{1 \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài:

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

+Với c = 0,7 ta có :

A = 2,7.(0,7)2 - 3,5.0,7 = 2,7.0,49 - 3,5.0,7 = 1,323 - 2,45 =  - 1,127

+Với c = \({2 \over 3}\) ta có: 

\(A = 2,7.{\left( {{2 \over 3}} \right)^2} - 3,5.\left( {{2 \over 3}} \right) = 2,7.{4 \over 9} - 3,5.{2 \over 3}\)

\( = {{10,8} \over 9} - {7 \over 3} = {{10,8 - 21} \over 9} = {{ - 10,2} \over 9}\)

+Với c = \(1{1 \over 6} = {7 \over 6}\), ta có:

\(A = 2,7.{({7 \over 6})^2} - 3,5.({7 \over 6}) = 2,7.{{49} \over {36}} - 3,5.{7 \over 6}\)

 \( = {{132,3} \over {36}} - {{24,5} \over 6} = {{132,3 - 147} \over {36}} = {{ - 14,7} \over {36}} = {{ - 4,9} \over {12}}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!