Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Tính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5... DeHocTot.com

Bài 9 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Toán


Tính giá trị của biểu thức 2,7c2 – 3,5c lần lượt tại c = 0,7; \({2 \over 3};1{1 \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài:

Đặt A = 2,7c2 – 3,5c

+Với c = 0,7 ta có :

A = 2,7.(0,7)2 - 3,5.0,7 = 2,7.0,49 - 3,5.0,7 = 1,323 - 2,45 =  - 1,127

+Với c = \({2 \over 3}\) ta có: 

\(A = 2,7.{\left( {{2 \over 3}} \right)^2} - 3,5.\left( {{2 \over 3}} \right) = 2,7.{4 \over 9} - 3,5.{2 \over 3}\)

\( = {{10,8} \over 9} - {7 \over 3} = {{10,8 - 21} \over 9} = {{ - 10,2} \over 9}\)

+Với c = \(1{1 \over 6} = {7 \over 6}\), ta có:

\(A = 2,7.{({7 \over 6})^2} - 3,5.({7 \over 6}) = 2,7.{{49} \over {36}} - 3,5.{7 \over 6}\)

 \( = {{132,3} \over {36}} - {{24,5} \over 6} = {{132,3 - 147} \over {36}} = {{ - 14,7} \over {36}} = {{ - 4,9} \over {12}}\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
[Nhạc chế] - Bạn À | Hài tết 2020