Bài 92 trang 45 sgk toán 7 - tập 1 - Bài 92. Sắp xếp các số thực:\(-3,2; 1; -... Dehoctot.com

Bài 92 trang 45 sgk toán 7 - tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 92. Sắp xếp các số thực:

\(-3,2; 1; -\frac{1}{2}; 7,4; 0; -1,5\).

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) \(-3,2<-1,5<-\frac{1}{2}<0<1<7,4.\)

b) \(\left | 0 \right |<\left | -\frac{1}{2} \right |<\left | 1 \right |<\left | -1,5 \right |<\left | -3,2 \right |<\left | 7,4 \right |.\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!