Bài 96 trang 48 sgk toán 7 tập 1 - Bài 96. Thực hiện phép tính (bằng cách h... Dehoctot.com

Bài 96 trang 48 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 96. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) \(1{4 \over {23}} + {5 \over {21}} - {4 \over {23}} + 0,5 + {{16} \over {21}}\)

b) \({3 \over 7}.19{1 \over 3} - {3 \over 7}.33{1 \over 3}\)

c) \(9.{\left( { - {1 \over 3}} \right)^3} + {1 \over 3}\)

d) \(15.{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right) - 25{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right)\)

Giải

a) \(1{4 \over {23}} + {5 \over {21}} - {4 \over {23}} + 0,5 + {{16} \over {21}}\)

\( = \left( {1{4 \over {23}} - {4 \over {23}}} \right) + \left( {{5 \over {21}} + {{16} \over {21}}} \right) + 0,5 = 2,5\)

b) \({3 \over 7}.19{1 \over 3} - {3 \over 7}.33{1 \over 3}\)

\( = {3 \over 7}\left( {19{1 \over 3} - 33{1 \over 3}} \right)\)

\( = {3 \over 7}\left( {19 - 33} \right)\)

\( = {3 \over 7}\left( { - 14} \right) =  - 6\)

c) \(9{\left( { - {1 \over 3}} \right)^3} + {1 \over 3} = 9\left( { - {1 \over {27}}} \right) + {1 \over 3} =  - {1 \over 3} + {1 \over 3} = 0\)

d) \(15{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right) - 25{1 \over 4}:\left( { - {5 \over 7}} \right)\)

\( = \left( {15{1 \over 4} - 25{1 \over 4}} \right):\left( { - {5 \over 7}} \right)\)

\( =  - 10\left( { - {7 \over 5}} \right) = 14\)de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2