Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1 - Bài 98. Tìm \(y\), biết:a) \(- {3 \over 5}.y =... Dehoctot.com

Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

0 lượt xem | Toán


Bài 98. Tìm \(y\), biết:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)

c) \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)

d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) \(- {3 \over 5}.y = {{21} \over {10}}\)

\(\Rightarrow y = {{21} \over {10}}:\left( { - {3 \over 5}} \right) = {{21} \over {10}}.\left( { - {5 \over 3}} \right) =  - {{21.5} \over {10.3}} =  - {7 \over 2} =  - 3{1 \over 2}\)

b) \(y:{3 \over 8} =  - 1{{31} \over {33}}\)

 \( \Leftrightarrow y:{3 \over 8} =  - {{64} \over {33}}\)

\(\Rightarrow y =  - {{64} \over {33}}.{3 \over 8} =  - {{64.3} \over {33.8}} =  - {8 \over {11}}\)

c)  \(1{2 \over 5}.y + {3 \over 7} =  - {4 \over 5}\)

\( \Rightarrow {7 \over 5}y =  - {4 \over 5} - {3 \over 7} \Rightarrow {7 \over 5}y =  - {{43} \over {35}}\) \(\Rightarrow y =  - {{43} \over {35}}:{7 \over 5} \Rightarrow y =  - {{43} \over {35}}.{5 \over 7} =  - {{43} \over {49}}\)

d) \( - {{11} \over {12}}.y + 0,25 = {5 \over 6}\)

\(\Rightarrow  - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - 0,25 \Rightarrow  - {{11} \over {12}}y = {5 \over 6} - {1 \over 4} \)

\(\Rightarrow  - {{11} \over {12}}y = {7 \over {12}} \Rightarrow y = {7 \over {12}}:\left( { - {{11} \over {12}}} \right)\)

\(\Rightarrow y = {7 \over {12}}.\left( { - {{12} \over {11}}} \right) \Rightarrow y =  - {7 \over {11}}\)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!