Lý thuyết Tỉ lệ thức - 1. Định nghĩa:Tỉ lệ thức là một đẳ... Dehoctot.com

Lý thuyết Tỉ lệ thức

0 lượt xem | Toán


1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu  \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

 \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\) \(; \frac{a}{c}= \frac{b}{d} ; \frac{b}{d} =\frac{c}{a} ; \frac{d}{c} = \frac{b}{a}\)                                                     Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!