Bài 15.7 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách... Dehoctot.com

Bài 15.7 Trang 21 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


Còn có thể điều chế khí oxi bằng cách đun nóng kali clorat KClO3 (chất rắn

màu trắng). Khi đun nóng 24,5 g KClO3, chất rắn còn lại trong ống nghiêm có khối lượng là 13,45 g.

Tính khối lượng khí oxi thu được, biết hiệu suất của phản ứng phân huỷ là 80%. (Xem hướng dẫn bài tập 15.6*).

Giải

Tương tự bài tâp 15.6, ta có khối lượng khí oxi thu được phải là:

\({m_{{O_2}}} = 24,5 - 13,45 = 11,05(g)\)

Thực tế khối lượng khí oxi thu được chỉ bằng:

\({m_{{O_2}}} = {{11,05 \times 80} \over {100}} = 8,84(g)\)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!