Bài 19.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:0,25 ... Dehoctot.com

Bài 19.2 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


Hãy tìm thể tích khí ở đktc của:
0,25 mol CO2;                   0,25 mol O2;
21g N2 ;                           8,8g CO2 ;
9.1023 phân tử H2 ;           0,3.1023 phân tử CO
Giải
Thể tích các lượng khí ở đktc là 
\({V_{C{O_2}}} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)
\({V_O}_{_2} = 22,4 \times 0,25 = 5,6(l)\)
\({V_{{N_2}}} = {{22,4 \times 21} \over {28}} = 16,8(l)\)
\({V_{C{O_2}}} = {{22,4 \times 8,8} \over {44}} = 4,48(l)\)
\({V_{{H_2}}} = {{22,4 \times 9 \times {{10}^{23}}} \over {6 \times {{10}^{23}}}} = 33,6(l)\)
\({V_{CO}} = tbl_22,4 \times 0,3 \times {{10}^{23} \over {6 \times tbl_10}^{23}}1,12(l)\)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!