Bài 38.9 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A... Dehoctot.com

Bài 38.9 Trang 53 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

10 lượt xem | Hóa học


Dùng khí H2 để khử hết 50 g hỗn hợp A gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. Biết trong hỗn hợp sắt(III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng là

A. 29,4 lít.                      B. 9,8 lít.                       C. 19,6 lít.                      D. 39,2 lít.

Trả lời               

Phương án C.

\({M_{CuO}} = 80(g/mol);{M_{F{e_2}{O_3}}} = 160(g/mol)\)

Theo đề bài:

\({m_{F{e_2}{O_3}}} = {{80} \over {100}} \times 50 = 40(g) \to {n_{F{e_2}{O_3}}} = {{40} \over {160}} = 0,25(mol)\)

\({m_{CuO}} = {{20} \over {100}} \times 50 = 10(g) \to {n_{CuO}} = {{10} \over {80}} = 0,125(mol)\)

\(CuO\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2} \to Cu + {H_2}O(1)\)

1 mol               1 mol         

0,125 mol        0,125 mol

\(F{e_2}{O_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,3{H_2} \to 2Fe + 3{H_2}O(2)\)

1 mol                  3 mol

0,25 mol             0,25 x 3 mol 

\(\sum {{n_{{H_2}}}} \) cần dùng : 0,125 + 0,75 = 0,875 mol

\({V_{{H_2}}}\) cần dùng : 0,875 x 22,4 = 19,6 (lít).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!