Bài 42.4 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung d... Dehoctot.com

Bài 42.4 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

15 lượt xem | Hóa học


Làm bay hơi 300 g nước ra khỏi 700 g dung dịch muối 12%, nhận thấy có 5 g muối tách khỏi dung dịch bão hoà. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà trong điều kiện thí nghiệm trên.

Trả lời             

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hoà:

- Khối lượng muối có trong dung dịch ban đầu là :

\({m_{ct}} = {{12 \times 700} \over {100}} = 84(g)\)

- Khối lượng muối có trong dung dịch bão hoà là :

                84 - 5 = 79 (g)

- Khối lượng dung dịch muối sau khi làm bay hơi nước là :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 700 - (300 + 5) = 395(g)\)

- Nồng độ phần trăm của dung dịch bão hoà là :

\(C\%  = {{100\%  \times 79} \over {395}} = 20\% \)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!