Bảng tuần hoàn hóa học
# Tên Ký hiệu Nguyên tử khối Độ âm điện Cấu hình e Số oxi hóa Nhóm Chu kỳ
1 Hiđrô H 1.008 2.20 1s@1$ -1.1 IA 1
2 Heli He 4.003 1s@2$ VIIIA 1
3 Liti Li 6.94 0.98 1s@2$2s@1$ 1 IA 1
4 Berili Be 9.01 1.57 1s@2$2s@2$ 2 IIA 2
5 Bo B 10.81 2.04 1s@2$2s@2$2p@1$ 3 IIIA 2
6 Cacbon C 12.01 2.55 1s@2$2s@2$2p@2$ -4,-3,-2,-1,0,1,0,3,4 IVA 2
7 Nitơ N 14.007 3.04 1s@2$2s@2$2p@3$ -3,1,2,3,4,5 VA 2
8 Ôxy O 15.999 3.44 1s@2$2s@2$2p@4$ -2,-1,-1/2,-1/3,1,2 VIA 2
9 Flo F 18.998 3.98 1s@2$2s@2$2p@5$ -1 VIIA 2
10 Neon Ne 20.18 1s@2$2s@2$2p@6$ VIIIA 2
11 Natri Na 22.989 0.93 [Ne]3s@1$ 1 IA 3
12 Magiê Mg 24.31 1.31 [Ne]3s@2$ 2 IIA 3
13 Nhôm Al 26.98 1.61 [Ne]3s@2$3p@1$ 3 IIIA 3
14 Silic Si 28.09 1.90 [Ne]3s@2$3p@2$ 4 IVA 3
15 Phốtpho P 30.97 2.19 [Ne]3s@2$3p@3$ -3,1,3,4,5 VA 3
16 Lưu huỳnh S 32.06 2.58 [Ne]3s@2$3p@4$ -2,-1,1,2,4,6 VIA 3
17 Clo Cl 35.45 3.16 [Ne]3s@2$3p@5$ -1,1,3,4,5,7 VIIA 3
18 Agon Ar 39.95 [Ne]3s@2$3p@6$ VIIIA 3
19 Kali K 39.10 0.82 [Ar]4s@1$ 1 IA 4
20 Canxi Ca 40.08 1.00 [Ar]4s@2$ 2 IIA 4
21 Scandi Sc 44.96 1.36 [Ar]3d@1$4s@2$ 3 IIIB 4
22 Titani Ti 47.90 1.54 [Ar]3d@2$4s@2$ 2,3,4 IVB 4
23 Vanadi V 50.94 1.63 [Ar]3d@3$4s@2$ 2,3,4,5 VB 4
24 Crom Cr 51.996 1.66 [Ar]3d@5$4s@1$ 2,3,4,6 VIB 4
25 Mangan Mn 54.94 1.55 [Ar]3d@5$4s@2$ 2,3,4,5,6,7 VIIB 4
26 Sắt Fe 55.85 1.83 [Ar]3d@6$4s@2$ 2,3,4,5,6 VIIIB 4
27 Coban Co 58.93 1.88 [Ar]3d@7$4s@2$ 2,3,4 VIIIB 4
28 Niken Ni 58.71 1.91 [Ar]3d@8$4s@2$ 2,3,4 VIIIB 4
29 Đồng Cu 63.54 1.90 [Ar]3d@10$4s@1$ 1,2 IB 4
30 Kẽm Zn 65.41 1.65 [Ar]3d@10$4s@2$ 2 IIB 4
31 Gali Ga 69.72 1.81 [Ar]3d@10$4s@2$4p@1$ 3 IIIA 4
32 Gecmani Ge 72.64 2.01 [Ar]3d@10$4s@2$4p@2$ 2,4 IVA 4
33 Asen As 74.92 2.18 [Ar]3d@10$4s@2$4p@3$ -3,3,5 VA 4
34 Selen Se 78.96 2.55 [Ar]3d@10$4s@2$4p@4$ -2,4,6 VIA 4
35 Brôm Br 79.91 2.96 [Ar]3d@10$4s@2$4p@5$ -1,1,3,4,5,7 VIIA 4
36 Krypton Kr 83.80 3.00 [Ar]3d@10$4s@2$4p@6$ 2,4 VIIIA 4
37 Rubiđi Rb 85.47 0.62 [Kr]5s@1$ 1 IA 5
38 Stronti Sr 87.62 0.95 [Kr]5s@2$ 2 IIA 5
39 Yttri Y 88.91 1.22 [Kr]4d@1$5s@2$ 3 IIIB 5
40 Zirconi Zr 91.22 1.33 [Kr]4d@2$5s@2$ 2,3,4 IVB 5
41 Niobi Nb 92.91 1.60 [Kr]4d@4$5s@1$ 2,3,4,5 VB 5
42 Molypden Mo 95.94 2.16 [Kr]4d@5$5s@1$ 2,3,4,5,6 VIB 5
43 Tecneti Tc (99) 1.90 [Kr]4d@5$5s@2$ 3,4,5,6,7 VIIB 5
44 Rutheni Ru 101.07 2.20 [Kr]4d@7$5s@1$ 2,3,4,5,6,8 VIIIB 5
45 Rhodi Rh 102.91 2.28 [Kr]4d@8$5s@1$ 2,3,4 VIIIB 5
46 Paladi Pd 106,40 2.20 [Kr]4d@10$5s@0$ 2,3,4 VIIIB 5
47 Bạc Ag 107.87 1.93 [Kr]4d@10$5s@1$ 1,2 IB 5
48 Cadmi Cd 112.41 1.69 [Kr]4d@10$5s@2$ 2 IIB 5
49 Indi In 114.82 1.78 [Kr]4d@10$5s@2$5p@1$ 1,3 IIIA 5
50 Thiếc Sn 118.69 1.96 [Kr]4d@10$5s@2$5p@2$ 2,4 IVA 5
51 Antimon(Stibi) Sb 121.75 2.05 [Kr]4d@10$5s@2$5p@3$ -3,3,4,5 VA 5
52 Telua Te 127.60 2.10 [Kr]4d@10$5s@2$5p@4$ -2,2,4,6 VIA 5
53 Iốt I 126.90 2.66 [Kr]4d@10$5s@2$5p@5$ -1,1,3,5,7 VIIA 5
54 Xenon Xe 131.30 2.60 [Kr]4d@10$5s@2$5p@6$ 2,4,6 VIIIA 5
55 Xêsi Cs 132.91 0.79 [Xe]6s@1$ 1 IA 6
56 Bari Ba 137.31 0.89 [Xe]6s@2$ 2 IIA 6
57 Lantan La 138.91 1.10 [Xe]5d@1$6s@2$ 3 IIIB 6
58 Xeri Ce 140.12 1.12 [Xe]4f@2$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
59 Praseodymi Pr 140.91 1.13 [Xe]4f@3$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
60 Neodymi Nd 144.24 1.14 [Xe]4f@4$5d@0$6s@2$ 2,3,4 IIIB 6
61 Promethi Pm [147] 1.13 [Xe]4f@5$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
62 Samari Sm 150.35 1.17 [Xe]4f@6$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
63 Europi Eu 151.96 1.20 [Xe]4f@7$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
64 Gadolini Gd 157.25 1.20 [Xe]4f@8$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
65 Terbi Tb 158.93 1.10 [Xe]4f@9$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
66 Dysprosi Dy 162.50 1.22 [Xe]4f@10$5d@0$6s@2$ 3,4 IIIB 6
67 Holmi Ho 164.93 1.23 [Xe]4f@11$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
68 Erbi Er 167.26 1.24 [Xe]4f@12$5d@0$6s@2$ 3 IIIB 6
69 Thuli Tm 168.93 1.25 [Xe]4f@13$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
70 Ytterbi Yb 173.04 1.10 [Xe]4f@14$5d@0$6s@2$ 2,3 IIIB 6
71 Luteti Lu 174.97 1.27 [Xe]4f@14$5d@1$6s@2$ 3 IIIB 6
72 Hafni Hf 178.49 1.30 [Xe]4f@14$5d@2$6s@2$ 2,3,4 IVB 6
73 Tantali Ta 180.95 1.50 [Xe]4f@14$5d@3$6s@2$ 2,3,4,5 VB 6
74 Volfram W 183.85 2.36 [Xe]4f@14$5d@4$6s@2$ 2,3,4,5,6 VIB 6
75 Rheni Re 186.20 1.90 [Xe]4f@14$5d@5$6s@2$ 2,3,4,5,6,7 VIIB 6
76 Osmi Os 190.20 2.20 [Xe]4f@14$5d@6$6s@2$ 2,3,4,6,8 VIIIB 6
77 Iridi Ir 192.20 2.20 [Xe]4f@14$5d@7$6s@2$ 2,3,4,6 VIIIB 6
78 Platin Pt 195.09 2.28 [Xe]4f@14$5d@9$6s@1$ 2,3,4,6 VIIIB 6
79 Vàng Au 196.97 2.54 [Xe]4f@14$5d@10$6s@1$ 1,3 IB 6
80 Thủy ngân Hg 200.59 2.00 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$ 1,2 IIB 6
81 Tali Tl 204.37 1.62 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@1$ 1,3 IIIA 6
82 Chì Pb 207.20 2.33 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@2$ 2,4 IVA 6
83 Bitmut Bi 208.98 2.02 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@3$ 3,5 VA 6
84 Poloni Po [209] 2.00 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@4$ -2,2,4,6 VIA 6
85 Astatin At 210 2.20 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@5$ -1,1,3,5,7 VIIA 6
86 Radon Rn 222 [Xe]4f@14$5d@10$6s@2$6p@6$ 4 VIIIA 6
87 Franxi Fr 223 0.70 [Rn]7s@1$ 1 IA 7
88 Radi Ra 226.03 0.90 [Rn]7s@2$ 2 IIA 7
89 Actini Ac 227 1.10 [Rn]6d@1$7s@2$ 3 IIIB 7
90 Thori Th 232.04 1.30 [Rn]5f@0$6d@2$7s@2$ 4 IIIB 7
91 Protactini Pa 231.04 1.50 [Rn]5f@2$6d@1$7s@2$ 4,5 IIIB 7
92 Urani U 238.03 1.38 [Rn]5f@3$6d@1$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
93 Neptuni Np 237 1.36 [Rn]5f@4$6d@1$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
94 Plutoni Pu 244 1.28 [Rn]5f@6$6d@0$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
95 Americi Am 243 1.13 [Rn]5f@7$6d@0$7s@2$ 3,4,5,6 IIIB 7
96 Curi Cm 247 1.28 [Rn]5f@7$6d@1$7s@2$ 3 IIIB 7
97 Berkeli Bk 247 1.30 [Rn]5f@9$6d@0$7s@2$ 3,4 IIIB 7
98 Californi Cf 251 1.30 [Rn]5f@10$6d@0$7s@2$ 3 IIIB 7
99 Einsteini Es 252 1.30 [Rn]5f@11$6d@0$7s@2$ 3 IIIB 7
100 Fermi Fm 257 1.30 [Rn]5f@12$6d@0$7s@2$ 3 IIIB 7
101 Mendelevi Md 258 1.30 [Rn]5f@13$6d@0$7s@2$ 2,3 IIIB 7
102 Nobeli No 259 1.30 [Rn]5f@14$6d@0$7s@2$ 2,3 IIIB 7
103 Lawrenci Lr 260 [Rn]5f@14$6d@1$7s@2$ 3 IIIB 7
104 Rutherfordi Rf 261 [Rn]5f@14$6d@2$7s@2$ IVB 7
105 Dubni Db 262 [Rn]5f@14$6d@3$7s@2$ VB 7
106 Seaborgi Sg 266 [Rn]5f@14$6d@4$7s@2$ VIB 7
107 Bohri Bh 266 [Rn]5f@14$6d@5$7s@2$ VIIB 7
108 Hassi Hs 264 [Rn]5f@14$6d@6$7s@2$ VIIIB 7
109 Meitneri Mt 268 [Rn]5f@14$6d@7$7s@2$ VIIIB 7
110 Darmstadti Ds 281 [Rn]5f@14$6d@9$7s@1$ VIIIB 7
111 Roentgeni Rg 272 [Rn]5f@14$6d@10$7s@1$ IB 7
112 Copernixi Cn 285 [Rn]5f@14$6d@10$7s@2$ IIB 7
113 Nihoni Nh 286 IIIA 7
114 Flerovi Fl 289 IVA 7
115 Moscovi Mc 289 VA 7
116 Livermori Lv 282 VIA 7
117 Tennessine Ts 294 VIIA 7
118 Oganesson Og 294 VIIIA 7

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!