Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 114 toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 114 toán lớp 1

Toán


Bài 1: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau

Bài 2: Trả lời câu hỏi:

Số liền sau của 7 là số nào ?

Số liền sau của 9 là số nào ?

Số liền sau của 10 là số nào ?

Số liền sau của 19 là số nào ?

Mẫu: Số liền sau của 7 là 8.

Bài 3: Trả lời các câu hỏi:

Số liền trước của 8 là số nào ?

Số liền trước của 10 là số nào ?

Số liền trước của 11 là số nào ?

Số liền trước của 1 là số nào ?

Mẫu: Số liền trước của 8 là 7.

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

12 + 3 =                               14 + 5 =                              11 + 7 =

15 - 3 =                               19 - 5 =                               18 - 7 =

Bài 5: Tính:

11 + 2 + 3 =                         15 + 1 - 6 =                           17 - 5 - 1 =

12 + 3 + 4 =                         16 + 3 - 9 =                           17 - 1 - 5 =

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

Số liền sau của 9 là 10.

Số liền sau của 10 là 11.

Số liền sau của 19 là 20.

Bài 3:

Số liền trước của 8 là 7.

Số liền trước của 10 là 9.

Số liền trước của 11 là 10.

Số liền trước của 1 là 0.

Bài 4:

12 + 3 = 15                              14 + 5 = 19                             11 + 7 = 18

15 - 3 = 12                               19 - 5 = 14                              18 - 7 = 11

Bài 5: 

11 + 2 + 3 = 16                    15 + 1 - 6 = 10                         17 - 5 - 1 = 11

12 + 3 + 4 = 19                    16 + 3 - 9 = 10                         17 - 1 - 5 = 11de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay