Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết các số:a) Từ 15 đến 25........ DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 147 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết các số:

a) Từ 15 đến 25..................................................................

b) Từ 69 đến 79......................................................................

Bài 2: Đọc mỗi số sau: 35, 41, 64, 85, 69, 70.

Bài 3: <, >, =

a) 72......76                    b) 85......65                   c) 15.........10 + 4

85.....81                            42.......76                      16.........10 + 6

45.....47                            33.......66                      18......... 15 + 3

Bài 4: Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây ?

Bài 5: Viết số lớn nhất có hai chữ số.

Bài giải:

Bài 1:

a) Từ 15 đến 25: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

b) Từ 69 đến 79: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Bài 2:

35: đọc là ba mươi lăm.

41: đọc là bốn mươi mốt.

64: đọc là sáu mươi tư.

85: đọc là tám mươi lăm.

69: đọc là sáu mươi chín.

70 đọc là bảy mươi.

Bài 3:

a) 72 < 76                    b) 85 > 65                   c) 15 > 10 + 4

85 > 81                            42 < 76                      16 = 10 + 6

45 < 47                            33 < 66                      18 = 15 + 3

Bài 4:

Số cây là:

10  + 8  = 18 (cây)

Đáp số: 18 cây.

Bài 5: Số lớn nhất có hai chữ số là: 99.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay