Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:8 + 1 =                   ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 80 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

8 + 1 =                   7 + 2 =                  

6 + 3 =                   5 + 4 =

1 + 8 =                   2 + 7 =                  

3 + 6 =                   4 + 5=

9 - 8 =                    9 - 7 =                    

9 - 6 =                    9 - 5 =

9 - 1 =                    9 - 2 =                    

9 - 3 =                    9 - 4 =

Bài 2: Số ?

5 + .... = 9                       9 - .... = 6                        

.....+ 6 = 9

4 + .... = 8                       7 -...... = 5                        

.....+ 9 = 9

.....+ 7 = 9                       .....+ 3  = 8                        

9 -......= 9

Bài 3: <, >, =

5 + 4 ....9                         6.....5 + 3                          

9 - 0.....8

9 - 2.....8                         9......5 + 1                        

4 + 5.....5 + 4

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

Bài 5: Hình bên có mấy hình vuông ?

Bài giải:

Bài 1:

8 + 1 = 9                       7 + 2 = 9                  

6 + 3 = 9                       5 + 4 = 9

1 + 8 = 9                       2 + 7 = 9                  

3 + 6 = 9                       4 + 5= 9

9 - 8 = 1                        9 - 7 = 2                    

9 - 6 = 3                        9 - 5 = 4

9 - 1 = 8                        9 - 2 = 7                    

9 - 3 = 6                        9 - 4 = 5

Bài 2: 

5 + 4 = 9                       9 - 3 = 6                         3 + 6 = 9

4 + 4 = 8                       7 - 2  = 5                        0 + 9 = 9

2 + 7 = 9                       5 + 3  = 8                        9 - 0 = 9

Bài 3: 

5 + 4  = 9                         6 < 5 + 3                        

9 - 0 > 8

9 - 2 < 8                          9 > 5 + 1                          

4 + 5 = 5 + 4

Bài 4: 

Phép tính là: 9 - 6 = 3.

Bài 5: Có 5 hình vuông.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay