Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 122 sgk toán lớp 1 - Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bón... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 122 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: An có 4 quả bóng xanh và 5 quả bóng đỏ. Hỏi An có tất cả mấy quả bóng ?

Tóm tắt:

Có:.....bóng xanh

Có:....bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

Bài 2: Tổ em có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả mấy bạn ?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Có         : 2 gà trống

Có         : 5 gà mái

Có tất cả:....con gà ?

Bài 4: Tính (theo mẫu)

a) 2cm + 3cm =                                 b) 6cm - 2cm = 4cm

7cm + 1cm =                                         5cm - 3cm = 

8cm + 2cm =                                         9cm - 4cm =

14cm + 5cm =                                       17cm - 7cm =

Bài giải:

Bài 1:

Tóm tắt:

Có: 4 bóng xanh

Có: 5 bóng đỏ

Có tất cả:....quả bóng ?

Giải:

Số bóng mà An có là:

4 + 5 = 9 (quả bóng)

Đáp số: 9 quả bóng.

Bài 2: 

Tổ em có:

5  + 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Bài 3:

Số gà là:

2 + 5  = 7 (con gà)

Đáp số: 7 con gà.

Bài 4:

a) 2cm + 3cm = 5cm                               b) 6cm - 2cm = 4cm

7cm + 1cm = 8cm                                      5cm - 3cm = 2cm

8cm + 2cm = 10cm                                     9cm - 4cm = 5cm

14cm + 5cm = 19cm                                  17cm - 7cm = 10cmde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay