Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 162 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính nhẩm:

80 + 10 =                         30 + 40 =                     80 + 5 =

90 - 80 =                          70 - 30 =                     85 - 5 =

90 - 10 =                          70 - 40 =                    85 - 80 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

36 + 12 =                      65 + 22 =

48 - 36 =                      87 - 65 =

48 - 12 =                      87 - 22 = 

Bài 3: Hà có 35 que tính, Lan có 43 que tính. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu que tính ?

Tóm tắt:

Hà có : 35 que tính

Lan có: 43 que tính 

Cả hai có ? que tính

Bài 4:

Hà và Lan hái được 68 bông hoa, riêng Hà hái được 34 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa ?

Tóm tắt:

Tất cả có: 68 bông hoa

Hà có : 34 bông hóa

Lan có :.....bông hoa ?

Bài giải:

Bài 1:

80 + 10 = 90                         30 + 40 = 70                      80 + 5 = 85

90 - 80 = 10                         70 - 30 = 40                       85 - 5 = 80

90 - 10 = 80                         70 - 40 = 30                       85 - 80 = 5

Bài 2:

36 + 12 = 48                     65 + 22 = 87

48 - 36 = 12                     87 - 65 = 22

48 - 12 = 36                     87 - 22 = 65

Bài 3:

Số que tính mà Hà và Lan có là:

35 + 43 = 78 (que tính)

Đáp số: 78 que tính.

Bài 4:

Số bông hoa mà Lan có là:

68 - 34 = 34 (bông hoa)

Đáp số: 34 bông hoa.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay