Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Tính:10 - 1 =      9 - 1 =      8 -... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

10 - 1 =      9 - 1 =      8 - 1 =         7 - 1 =        6 - 1 =         5 - 1 =            3 - 1 =

10 - 2 =      9 - 2 =      8 - 2 =         7 - 2 =        6 - 2 =         5 - 2 =            3 - 2 =

10 - 3 =      9 - 3 =      8 - 3 =         7 - 3 =        6 - 3 =         5 - 3 =            3 - 3 =

10 - 4 =      9 - 4 =      8 - 4 =         7 - 4 =        6 - 4 =         5 - 4 =    

10 - 5 =      9 -5 =       8 - 5 =         7 - 5 =        6 - 5 =         5 - 5 =            2 - 1 =

10 - 6 =      9 - 6 =      8 - 6 =         7 - 6 =        6 - 6 =                              2 - 2 =

10 - 7 =      9 - 7 =      8 - 7 =         7 - 7 =                           4 - 1 = 

10 - 8 =      9 - 8 =      8 - 8 =                                             4 - 2 =             1 - 1 =

10 - 9 =      9 - 9 =                                                             4 - 3 =

10 - 10 =                                                                           4 - 4 =

Bài 2: Tính:

5 + 4 =          1 + 6 =                4 + 2 =                  9 + 1 =                  2 + 7 =

9 - 5 =          7 - 1 =                 6 - 4 =                  10 - 9 =                 9 - 2 =

9 - 4 =          7 - 6 =                 6 - 2 =                  10 - 1 =                 9 - 7 =

Bài 3: Tính:

9 - 3 - 2 =                          7 - 3 - 2 =                         10 - 5 - 4 =

10 - 4 - 4 =                        5 - 1 - 1 =                           4 + 2 - 2 =

Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà,. Hỏi có mấy con gà ?

Bài giải:

Bài 1:

10 - 1 =9       9 - 1 = 8      8 - 1 = 7        7 - 1 = 6       6 - 1 = 5       5 - 1 = 4          3 - 1 = 2

10 - 2 = 8      9 - 2 = 7      8 - 2 = 6        7 - 2 = 5       6 - 2 = 4       5 - 2 = 3            3 - 2 = 1

10 - 3 = 7      9 - 3 = 6      8 - 3 = 5        7 - 3 = 4       6 - 3 = 3       5 - 3 = 2           3 - 3 = 0

10 - 4 = 6      9 - 4 = 5       8 - 4 = 4       7 - 4 = 3       6 - 4 = 2       5 - 4 = 1   

10 - 5 = 5      9 -5 = 4       8 - 5 = 3        7 - 5 = 2       6 - 5 = 1       5 - 5 = 0          2 - 1 = 1

10 - 6 = 4      9 - 6 = 3       8 - 6 = 2       7 - 6 = 1      6 - 6 = 0                            2 - 2 = 0

10 - 7 = 3      9 - 7 = 2     8 - 7 = 1         7 - 7 = 0                           4 - 1 = 3

10 - 8 = 2      9 - 8 = 1      8 - 8 = 0        4 - 2 = 2            1 - 1 = 0

10 - 9 = 1      9 - 9 = 0                                                                    4 - 3 = 1

10 - 10 = 0                                                                                    4 - 4 = 0

Bài 2:

5 + 4 = 9        1 + 6 = 7            4 + 2 = 6             9 + 1 = 10            2 + 7 = 9

9 - 5 = 4        7 - 1 = 6            6 - 4 = 2             10 - 9 = 1              9 - 2 = 7

9 - 4 = 5        7 - 6 = 1            6 - 2 = 4             10 - 1 = 9              9 - 7 = 2

Bài 3:

9 - 3 - 2 = 4                        7 - 3 - 2 = 2                        10 - 5 - 4 = 1

10 - 4 - 4 = 2                      5 - 1 - 1 = 3                          4 + 2 - 2 = 4 

Bài 4:

Số con vịt là:

10 - 3 = 7 (con vịt)

Đáp số: 7 con vịt.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay