Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết các số:a) Từ 11 đến 20:....... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết các số:

a) Từ 11 đến 20:.......................................................................

b) Từ 21 đến 30:.......................................................................

c) Từ 48 đến 54:.......................................................................

d) Từ 69 đến 78:.......................................................................

đ) Từ 89 đến 96:.......................................................................

e) Từ 91 đến 100:.....................................................................

Bài 2: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số

Bài 3: Viết (theo mẫu):

35 = 30 + 5 ;                    27 = ... + ....          

45 = ....+ ....                     47 = ....+....           

95 = ....+ ....                     87 = ....+....           

 

19 = .... + .....;                  88 = .... + ......

79 = .....+ .....;                  98 = .... + .....

99 = .....+ .....;                  28 = .... + .....

Bài 4: Tính:

Bài giải:

Bài 1:

a) Từ 11 đến 20: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

b) Từ 21 đến 30: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

c) Từ 48 đến 54: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

d) Từ 69 đến 78: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

đ) Từ 89 đến 96: 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

e) Từ 91 đến 100: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Bài 2: 

Bài 3:

35 = 30 + 5 ;                              27 = 20 + 7

45 = 40 + 5                                47 = 40 + 7

95 = 90 + 5                                87 = 80 + 7


19 = 10 + 9 ;                             88 = 80 + 8

79 = 70 + 9;                              98 = 90 + 8

99 = 90 + 9;                              28 = 20 + 8

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay