Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Viết số:Năm, mười chín, bảy mư... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Viết số:

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính:

a)

4 + 2 =              10 - 6 =             3 + 4 =               14 + 4 =

8 - 5 =               19 + 0 =            2 + 8 =               18 - 5 =

3 + 6 =              17 - 6 =             10 - 7 =               12 + 7 =

b) 

Bài 3: <; >, =

35....42                     90....100                 38...30 + 8

87... 85                     69....60                   46...40 + 5

63....36                     50....50                   94...90 + 5

Bài 4: Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng - ti- mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

a)

4 + 2 = 6          10 - 6 = 4               3 + 4 = 7              14 + 4 = 18

8 - 5 = 3            19 + 0 = 19           2 + 8 = 10            18 - 5 = 13

3 + 6 = 9           17 - 6 = 11            10 - 7 = 3             12 + 7 = 19

b)

Bài 3:

35 < 42                     90 < 100                 38 = 30 + 8

87 > 85                     69 > 60                   46  > 40 + 5

63 > 36                     50 = 50                   94  < 90 + 5

Bài 4:

Số xăng-ti-mét băng giấy còn lại dài là:

75 - 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay