Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 sgk toán lớp 1 - Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: a) Viết số liền trước của mỗi số sau:

35 ; 42; 70; 100; 1.

..............................

b) Viết số liền trước của mỗi số sau:

9; 37; 62; 99; 11.

.........................

Bài 2: Tính nhấm:

14 + 4 =             29 - 5 =              5 + 5 =                      10 - 2 = 

18 + 1 =             26 - 2 =              38 - 2 =                      42 + 0 =

17 + 2 =             10 - 5 =              34 - 4 =                      49 - 8 =

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

43 + 23                                 60 + 38                              41 + 7

87 - 55                                 72 - 50                               56 - 5

Bài 4: Hà có 24 viên bi đỏ và 20 viên bi xanh. Hỏi Hà có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài giải:

Bài 1:

a) Số liền trước số 35 là số 34.

Số liền trước số 42 là số 41.

Số liền trước số 70 là số 69.

Số liền trước số 100 là số 99.

Số liền trước số 1 là số 0.

b) Số liền sau số 9 là số 10.

Số liền sau số 37 là số 38.

Số liền sau số 62 là số 63.

Số liền sau số 11 là số 12.

Bài 2:

14 + 4 = 18                  29 - 5 = 24                

18 + 1 = 19                  26 - 2 = 24              

17 + 2 = 19                  10 - 5 = 5               

 

5 + 5 = 10               10 - 2 = 8

 38 - 2 = 36               42 + 0 = 42

  34 - 4 = 30               49 - 8 = 41

Bài 3:

Bài 4:

Số viên bi Hà có tất cả là:

24 + 20 = 44 (viên bi)

Đáp số: 44 viên bi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay