Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 55 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 55 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Tính:

1 + 2 =                    1 + 1 =                    

1 + 2 =                    1 + 1 + 1 =

1 + 3 =                    2 -  1 =                    

3 - 1 =                     3 - 1 - 1 =

1 + 4 =                    2 + 1 =                    

3 - 2 =                     3 - 1 + 1 =

Bài 2: Số ?

Bài 3:  \( \pm \;?\)

1...1 = 2                       2....1 = 3                    

1....2 = 3                     1.....4 = 5

2...1 = 1                      3....2 = 1                    

3....1 = 2                     2.....2 = 4

Bài 4:

Bài giải:

Bài 1:

1 + 2 = 3                  1 + 1 = 2                    

1 + 2 = 3                   1 + 1 + 1 = 3

1 + 3 = 4                  2 -  1 = 1                    

3 - 1 = 2                    3 - 1 - 1 = 1

1 + 4 = 5                  2 + 1 = 3                    

3 - 2 = 1                   3 - 1 + 1 = 3

Bài 2:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 1.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

1 + 1 = 2                     2 + 1 = 3                    

1 + 2 = 3                     1 + 4 = 5

2 - 1 = 1                      3 - 2 = 1                      

3 - 1 = 2                      2 + 2 = 4

Bài 4:

a) 1 + 1 = 2

b) 3 - 2 = 1de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay