Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1 - ... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 169 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: <; >; =

a) 32 + 7...40                                b) 32 + 14......14 + 32

45 + 4....54 + 5                                 69 - 9......96 - 6

55 - 5... 40 + 5                                 57 - 1.......57 + 1

Bài 2: Một thanh gỗ dài 97cm, bố em cưa bớt đi 2cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Giỏ 1 có: 48 quả cam.

Giỏ 2 có : 31 quả cam.

Tất cả có:....quả cam ?

Bài 4: 

Bài giải:

Bài 1:

a) 32 + 7  < 40                                b) 32 + 14 = 14 + 32

45 + 4 < 54 + 5                                 69 - 9 < 96 - 6

55 - 5 > 40 + 5                                 57 - 1 < 57 + 1

Bài 2: 

Thanh gỗ còn lại dài là:

97 - 2 = 95 (cm)

Đáp số: 95cm.

Bài 3:

Số quả cam có trong hai giỏ là:

48 + 31 = 79 (quả)

Đáp số: 79 quả.

Bài 4:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay