Bài 1, bài 2, bài 3 trang 97 sgk toán lớp 1 - Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn th... DeHocTot.com

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 97 sgk toán lớp 1

Toán


Bài 1: Đoạn thẳng nào dài hơn, đoạn thẳng nào ngắn hơn ?

Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu);

Bài 3: Tô màu vào băng giấy ngắn nhất:

Bài giải:

Bài 1:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD và đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

b) Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng AB.

c) Đoạn thẳng RS dài hơn đoạn thẳng UV và đoạn thẳng UV ngắn hơn đoạn thẳng RS.

d) Đoạn thẳng HK dài hơn đoạn thẳng LM và đoạn thẳng LM ngắn hơn đoạn thẳng HK.

Bài 2:

Bài 3:de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay